Ribolovne dozvole

Najmanje veličine gospodarskvi važnih vrsta riba i drugih morskih organizama ispod koje se ne smiju loviti, sakupljati niti stavljati u promet jesu:

1. Za ribe (PISCES)

Arbun (Pagellus erythrinus) 12 cm
Cipal bataš (Mugil cephalus) 20 cm
Cipli (Liza sp., Chelon sp.) 16 cm
Fratar,pic, šarag (Diploduss pp.) 15 cm
Gof (Seriola dumerili) 45 cm
Iglan (Tetrapturus belone) 120 cm
lglun (Xiphias gladius) 120 cm
Inćun (Engraulis encrasicolus) 9 cm
Kantar (Spondyliosomac antharus) 18 cm
Kavala (Sciaena umbra) 30 cm
Kirnja (Epinepheluss pp.) 45 cm
Komarča (Sparus aurata) 20 cm
List (So/ea vulgaris) 2O cm
Lubin (Dicentrarchus labrax) 23 cm
Oslic (Merluccius merluccius) 16 cm
Pagar (Pagrus pagrus) 30 cm
Palamida (Sarda sarda) 45 cm
Papalina (Sprattus phalericus) 8 cm
Skuša (Scomber scombrus) 18 cm
Srdela (Sardlna pilchardus) 10 cm
Škrpina (Scorpaenasc rofa) 25 cm
Trlja (Mullus spp,) 11 cm
Tuna (Thunnus thynnus) 30 kg
Zubatac (Dentex denfex) 30 cm

2. Za rakove (CRUSTACEA)

Hlap (Hommarus gammarus) 24 cm
Jastog (Palinurus elaphas) 24 cm
Rakovica (Maja squinado) 10 cm
Škamp (Nephrops norvegicus) 7 cm

3. Za Školjke (BIVALVIA)

Dagnja (Mytilus galloprovincialrs) 6 cm
Kamenica (Ostrea edulis) 7 cm
Jakovljevak kapica ( Pecfenj acobaeus) 10 cm
Kokoš, prnjavica ( Venuss pp.) 2,5 cm
Kućica (Ruditapes decussatus) 2,5 cm
Kunjka (Arca noae) 5 cm

Veličina se određuje:
1. za ribe je dužina tijela izmjerena od vrška glave do kraja ispružene repne peraje ili pojedinačne mase u kilogramima;
2. za rakove je dužina tijela izmjerena od vrha šiljka (rostruma) do kraja ispružene repne peraje, a za rakovicu je to najveća širina oklopa;
3. za školjkaše je njihov najveći promjer. Bez obzira na njihovu veličnu, u more se moraju odmah nakon ulova vratiti ženke:
- jastoga i hlapa s vanjskim jajima;
- rakovice sa zatamnjenim vanjskim jajima.

Ribe, rakovi i školjke koje su ispod propisanih veličina navedene ne smiju se prerađivati, zadržavati na palubi, prenositi na drugo plovilo, iskrcavati, transportirati, skladištiti ili stavljati u promet, nego se trebaju odmah vratiti u more.
Vrijeme lovostaja, odnosno razdoblje u godini, u kojem se ribe ili drugi morski organizmi ne smiju loviti niti stavljati u promet, bilo živi ili u svježem stanju je za:
 

1. Ribe (PISCES):

 • Drozd (Labrus viridis) - trajno;
 • Kavala (Sciena umbra) - od 15. svibnja do 15. srpnja;
 • Kirnje (Epinephelus spp) - od 1. srpnja do 31. kolovoza;
 • Tuna (Thunnust hynnus) - od 1. siječnja do 15. travnja.
 • Iglun (Xiphiasg ladius) - od 1. listopada do 30. studenoga i od 1. ožujka do 31.ožujka.

2. Rakovi (CRUSTACEA):

 • Hlap (Hommarus gammarus) - od 10. rujna do 15. svibnja;
 • Jastog (Palinurus elaphas) - od 10. rujna do 15. svibnja;
 • Rakovica (M ajas quinado) - od 1. lipnja do 30. studenoga.

Bez obzira na njihovu veličinu, u more se moraju odmah nakon ulova vratiti ženke:

 • jastoga i hlapa s vanjskim jajima;
 • rakovice sa zatamnjenim vanjskim jajima.

Sportske dozvole za ribolov

Sukladno Pravilniku o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru ("Narodne novine" broj 148/2010) SPORTSKE GODIŠNJE DOZVOLE izdaju se slijedećim osobama:

 • od 19 do 59 godina života,
 • koje su umirovljenici ili koji su navršili 60 godina života,
 • do 18 godina života i
 • invalide Domovinskog rata RH (HRVI),

Dob za osobe kojima se izdaje dozvola odreduje se na način da se uzima u obzir tekuća kalendarska godina u kojoj osoba do kraja godine navršava određene godine života.

Uvjeti obavljanja sportskog ribolova:

 • zabranjeno je obavljati sportski ribolov ostima uz umjetnu rasvjetu iz plovila s ugradenim staklom na dnu.
 • plovilo koje se koristi u sportskom ribolovu ostima uz umjetnu rasvjetu smije se pokretati samo uz uporabu vesala.
 • lov glavonožaca s kukom uz umjetnu rasvjetu u sportskom ribolovu zabranjen je od 1. ožujka do 30. rujna.
 • sportski ribolov na moru je zabranjen u lukama i lučicama.
 • ribolov podvodnom puškom zabranjen je uz uporabu naprava pomoću kojih je osobi koja roni omogućeno disanje pod morem, a pod ovom zabranom podrazumijeva se držanje tih naprava u plovilu kojim se obavlja ribolov.
 • u podvodnom ribolovu zabranjeno je tegljenje ribolovca plovilom.
 • u obavljanju podvodnog ribolova obvezatna je uporaba signalne plutače minimalne zapremine 10 litara, koja je konopom vezana na pojas s olovnim utezima ili za tijelo ronioca.
 • u podvodnom ribolovu dopuštena je uporaba baterijske svjetiljke.
 • sportski ribolov na moru je zabranjen na plažama i kupalištima od 1. svibnja do 1. listopada.
 • ribolov tuna (Thunnusth ynnus), igluna (Xiphiasg ladius) i iglana (Tet rapturubse lone) u sportskom ribolovu dozvoljen je prema posebnom propisu.
 • datum upisan u godišnjim dozvolama označavaju početak i završetak prava obavljanja sportskog ribolova od dana izdavanja dozvole (početak ribolova) do 24.00 sata 31. prosinca (završetak ribolova).
 • pored navedenih alata vlasnici godišnjih dozvola za sportskom ribolovu mogu koristiti jedan ili više parangala s ukupno do 100 udica uz posjedovanje posebne dozvole za ribolov pridnenim parangalom za koju se plaća dodatna naknada u iznosu od 300 kuna.

Ukoliko način na koji se smije obavljati športski ribolov i/ili rabiti ribolovni alati i oprema kod obavljanja sportskog ribolova na moru nije propisan Pravilnikom o športskom i sportskom ribolovu na moru ('Narodne novine" broj 148/2010), primjenjuju se odredbe Zakona o morskom ribarstvu i propisa donesenih na temelju njega koji se odnosen a način uporabe i namjenu ribolovnih alata i opreme koja se smije rabiti kod obavljanja gospodarskog ribolova na moru.

Sportski ribolovci vlasnici sportskomih godišnjih dozvola smiju obavljati ribolov sljedećim vrstama i količinama ribolovnih alata i opreme:

 1. odmetom, ukupno do dva (2) komada, s najviše po tri (3) udice na svakom odmetu - dozvoljena je upotreba štapa i role;
 2. kančenicom, ukupno do dva (2) komada, s najviše po tri (3) udice na svakoj kančenici - dozvoljena je upotreba štapa i role;
 3. povlačnim povrazom ili panulom, ukupno do dva (2) komada, s najviše po tri (3) udice na svakoj panuli - dozvoljena je upotreba štapa i role;
 4. povrazom s kukom za lov glavonožaca, ukupno do dva (2) komada - dozvoljena je upotreba štapa i role;
 5. ostima s ili bez uporabe umjetne rasvjete, ukupno do dva (2) komada;
 6. napravom za lov velikog crva (trapulom), ukupno do dva (2) komada;
 7. uz umjetnu rasvjetu, jedno rasvjetno tijelo jačine do najviše 400 kandela (CD) u ribolovu ostima i ribolova kukom za lov glavonožaca;
 8. podvodnu pušku do dva (2) komada.
 9. jedan ili više parangala s ukupno do 100 udica uz posjedovanje posebne dozvole za ribolov pridnenim parangalom za koju se plaća dodatna naknada u iznosu od 300 kuna (može se izdati samo za osobe koje imaju važeću godišnju dozvolu za sportski ili rekreacijski ribolov na moru.

 

Rekreacijske dozvole za ribolov

Sukladno Pravilniku o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru ("Narodne novine" broj 148/2010) REKREACTJSKE GODISNJE DOZVOLE izdaju se slijedećim osobama:

 • od 19 do 59 godina života,
 • koje su umirovljenici ili koji su navršili 60 godina života,
 • s navršenih 65 godina života koje imaju prebivalište na otocima i poluotoku pelješac - bez naknade u područnim jedinicama i kod ovlaštenika Ministarstva nadležnog za ribarstvo,
 • do 18 godina života i invalide Domovinskog rata RH (HRVI),

Dob za osobe kojima se izdaje dozvola određuje se na način da se uzima u obzir tekuća kalendarska godina u kojoj osoba do kraja godine navršava određene godine života.

Uvjeti obavljanja rekreacijskog ribolova:

 • Zabranjeno je obavljati rekreacijski ribolov ostima uz umjetnu rasvjetu iz plovila s ugrađenim staklom na dnu.
 • Plovilo koje se koristi u rekreacijskom ribolovu ostima uz umjetnu rasvjetu smije se pokretati samo uz uporabu vesala.
 • Lov glavonožaca s kukom uz umjetnu rasvjetu u rekreacijskom ribolovu zabranjenje od 1. ožujka do 30. rujna.
 • Rekreacijski ribolov na moru je zabranjen u lukama i lučicama.
 • Rekreacijski ribolov na moru je zabranjenn a plažama i kupalištima od 1. svibnja do 1.listopada.
 • Ribolov tuna (Thunnusth ynnus), igluna (Xiphiasg ladius) i iglana (Tet rapturubse lone) u rekreacijskom ribolovu dozvoljen je prema posebnom propisu.
 • Datum upisan u godišnjim dozvolama označavaju početak i završetak prava obavljanja rekreacijskog ribolova od dana izdavanja dozvole (početak ribolova) do 24.00 sata 31.prosinca (završetak ribolova).
 • Pored navedenih alata vlasnici godišnjih dozvola za rekreacijski ribolov mogu u ribolovu koristiti jedan ili više parangala s ukupno do 100 udica uz posjedovanje posebne dozvole za
 • ribolov pridnenim parangalom za koju se plaća dodatna naknada u iznosu od 300 kuna.

Ukoliko način na koji se smije obavljati sportski ili rekreacijski ribolov i/ili rabiti ribolovni alati i oprema kod obavljanja Sportskog i rekreacijskog ribolova na moru nije propisan Pravilnikom o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru ("Narodne novine" broj 148/2010), primjenjuju se odredbe Zakona o morskom ribarstvu i propisa donesenih na temelju njega koji se odnose na način uporabe i namjenu ribolovnih alata i opreme koja se smije rabiti kod obavljanja gospodarskorg ribolova na moru.

Rekreacijski ribolovci vlasnici rekreacijskih godišnjih dozvola smiju obavljati ribolov sljedećim vrstama i količinama ribolovnih alata i opreme:

 1. odmetom, ukupno do dva (2) komada, s najviše po tri (3) udice na svakom odmetu dozvoljena je upotreba štapa i role;
 2. kančenicom, ukupno do dva (2) komada, s najviše po tri (3) udice na svakoj kančenici - dozvoljena je upotreba štapa i role;
 3. povlačnim povrazom ili panulom, ukupno do dva (2) komada, s najvše po tri (3) udice na svakoj panuli - dozvoljena je upotreba štapa i role;
 4. povrazom s kukom za lov glavonožaca, ukupno do dva (2) komada - dozvoljena je upotreba štapa i role;
 5. ostima s ili bez uporabe umjetne rasvjete, ukupno do dva (2) komada;
 6. napravom za lov velikog crva (trapulom), ukupno do dva (2) komada;
 7. uz umjetnu rasvjetu, jedno rasvjetno tijelo jačine do najviše 400 kandela (CD) u ribolovu ostima i ribolova kukom za lov glavonožaca;
 8. do tri (3) vrše za ribu.
 9. jedan ili više parangala s ukupno do 100 udica uz posjedovanje posebne dozvole za ribolov pridnenim parangalom za koju se plaća dodatna naknada u iznosu od 300 kuna (može se izdati samo za osobe koje imaju važeću godišnju dozvolu za sportski ili rekreacijski ribolov na moru).